Øwre-Johnsen har levert driftsøkonomiske løsninger i over 70 år.

 

 

Vår visjon

   Å være Norges mest anerkjente leverandør av produkter og tjenester innen de segmenter vi betjener. 

Vår misjon

Å levere produkter og løsninger som sikrer stabil drift og økt lønnsomhet.

 

 

Vi er en kompetansebasert handelsbedrift som forhandler kvalitetsprodukter med fokus på gode løsninger og varige gevinster for våre kunder. Vår sammensetning av områder, og samspill mellom disse sikrer deg en bedre tilpasset og rimeligere løsning enn om du kjøper fagene hver for seg.

 

 

 

 

Vårt verdigrunnlag

Verdiene våre danner fundamentet for hvordan vi driver og utvikler forretning. De
definerer hvordan vi opptrer ovenfor hverandre, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere 

vi kommer i kontakt med.


     ÆRLIG
     For deg som kunde betyr det

 • At du skal kunne ha stor tillit til våre løsninger og den informasjon du får fra Øwre-Johnsen.
 • Vi tør å si nei, og vi sier ifra hvis du som kunde forespør løsninger som burde vært justert / tilpasset ditt behov.

     For oss betyr det

 • Vi kommuniserer positivt, klart og tydelig med hverandre. Vi er åpne og ærlige og snakker frem vår kollega.
 • Vi opptrer pliktoppfyllende ovenfor hverandre.
   

     KOMPETENT

     For deg som kunde betyr det

 • Vi søker å bidra i tidlig fase med løsningsforslag og ønsker å inkludere deg i vårt fagmiljø.
 • Vår kunnskap skal være din trygghet, og en støtte for interne prosesser hos deg.
 • Vi leverer riktig løsning som over tid hensyntar miljø, gir best stabilitet og best økonomi.

     For oss betyr det

 • Vi holder oss faglig oppdatert, er miløjbevisst og vi prioriterer kompetanse.
 • Vi kjenner våre produkter og evner å forstå relevansen for kunden.
   

     SAMSPILL

     For deg som kunde betyr det

 • Vi skal oppleves som en smidig organisasjon som evner å gi raske svar med høy kvalitet.
 • Vi arbeider for overlappende kompetanse, og på alle områder skal flere kunne bistå.

     For oss betyr det

 • Vi hjelper hverandre på tvers av fagområder, for å støtte hverandre og tilfredsstille kunden godt og effektivt.
 • Vi orienterer hverandre, og vi søker selv informasjon (intern & ekstern) når vi opplever at vi mangler den.
   

     LØNNSOMT/VARIG

     For deg som kunde betyr det

 • Vi skal levere stabile og drift-sikre løsninger som varer lenge. Det betyr lavest mulig miljøbelastning og god levetidskostnad.
 • Vi er opptatt og nysjerrig på din målsetning og har interesse for hva din virksomhets og dine mål er. Våre løsninger skal vare lenge nok og bidra til å hjelpe deg å nå dine mål.

     For oss betyr det

 • Vi prioriterer områder og løsninger som over tid er bærekraftige og lønnsomme.
 • Vi bidrar aktivt til det grønne skifet. Dette utvikler varige arbeidsplasser og styrker selskapets posisjon som anerkjent leverandør av produkter og kompetanse.

 

 

 

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger Øwre-Johnsen samler inn om sine kunder og besøkende på våre internettsider, og hvordan vi bruker opplysningene, samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

 

 

Personvernerklæring for Øwre-Johnsen as

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger Øwre-Johnsen as samler inn om sine
kunder og besøkende på våre internettsider, og hvordan vi bruker opplysningene, samt hvordan vi
ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.


Øwre-Johnsen as er databehandleransvarlig for alle opplysninger du registrerer hos oss.


Øwre-Johnsen as krever ikke personopplysninger for å gi deg adgang til de deler av vår hjemmeside
som er allment tilgjengelig for offentligheten.


Maksimalt 1 gang i måneden sender vi nyhetsbrev med relevant informasjon innenfor ditt fagfelt.
Dette kan typisk omhandle produktoppdateringer / nyheter, kursdatoer og annen relevant produktog
kundeinformasjon.


Melder du deg på våre nyhetsbrev, må du godkjenne vår personvernerklæring. Du kan når som helst
melde deg eller bedriften av ved å klikke på link for dette i våre nyhetsbrev.

 

Hvilke typer personopplysninger har vi lagret?
 

Vi innhenter kontaktinformasjon når du sender oss en forespørsel, en ordre eller på andre måter
kontakter oss for informasjon om våre tjenester og produkter.


1. Fornavn og etternavn
2. Epostadresse
3. Telefonnummer
4. Adresse for fakturaer
5. Din eventuelle aksept til å bruke informasjonen til markedsføring via e-post
6. Kjøpshistorikk

 

Hva er formålet for behandlingen av personopplysninger?


1. For å opprette firma/privatperson som kunde
2. For å adressere fakturaer
3. For å holde deg oppdatert på nyhetsbrev, messer, arrangementer og spesialtilbud, basert på
dine preferanser.
4. For å sende invitasjon til spesielle kurs/arrangement


Hvordan beskytter vi dine persondata?


Vi legger stor vekt på å beskytte dine persondata. Vi vil aldri selge dine data til 3-part. I de tilfeller
hvor en tredjepart får direkte eller indirekte tilgang til data hos oss gjelder dette kun de følgende
kategorier:


1. En produsent/forhandler av de konkrete produkter som du har kjøpt av oss (for support,
garantisaker, eller lign.)
2. En speditør i forbindelse med utsendelse av varer
3. Et regnskapskontor i forbindelse med fakturering av salg/tjenester vi yter overfor deg som
kunde
4. IT-konsulenter som fra tid til annen utfører service og utvikling av våre datasystem

 

Dine rettigheter


Du har rett til å be om innsyn i alle personopplysninger som vi behandler om deg.


Du har rett til å be om korrigeringer eller sletting av personopplysninger, med mindre dette er data
som er knyttet til kjøp du har gjort, eller som er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle våre vilkår
overfor deg som kunde.

Lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere, bl.a. gir
Bokføringsloven oss en plikt til å lagre fakturaopplysninger i minst 5 år.

Dine personopplysninger lagres så lenge disse er relevante i forhold til ditt kundeforhold med bedriften.


Øwre-Johnsen as benytter informasjonen først og fremst til å kunne administrere kundeforholdet
ditt.

Når du besøker våre nettsider, registrerer vi automatisk informasjonskapsler (cookies).
 

Opplysningene gir oss muligheten til å analysere, tilpasse og forbedre vårt tjenestetilbud og vår
kommunikasjon med deg.


Trondheim, April 2018

Les mer...Vis mindre...

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Vi i Øwre-Johnsen har i mange år tilpasset oss og jobbet mye med bærekraft, inkludert etisk handel og menneskerettigheter. Øwre-Johnsen følger UN Global Compact, der vi forplikter oss til å etterleve prinsippene innen menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold, ytre miljø og antikorrupsjon. 

Vi har etiske retningslinjer nedfelt i Code of Conduct, som beskriver hvordan vi forplikter oss og vår leverandørkjede for ivaretakelse av blant annet forretningsetikk, menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

 

Vår leverandørkjede

Den største andelen av materiellkjøp gjøres fra våre hovedgrossister (leverandører) registrert i Europa. Vi har god dialog og samarbeidsmøter med de største leverandørene for å sikre at de har kontroll på sin leverandørkjede og driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

De største leverandørene og de som blir definert med en mulig risiko (basert på industri/bransje, geografi og/eller sosial) har signert og forpliktet seg til å overholde vår Code of Conduct, som blant annet stiller krav til ordnede arbeidsforhold, overholdelse av menneskerettighetene, etikk og miljø.

 

Prosess for evaluering og oppfølging av leverandørkjeden

Øwre-Johnsen har valgt Ignite Procurement for å registrere aktsomhetsvurdering for vår virksomhet, våre leverandører og forretningspartnere.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, sirkel

Automatisk generert beskrivelse

 

Ledelsen i Øwre-Johnsen har vedtatt retningslinjer og fordelt ansvar for gjennomføringen av aktsomhetsvurderinger. Disse omfatter planer for både selskapet, leverandørkjeden og forretningsforbindelser.

 

Kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser 

Identifisere om vi har risiko eller faktiske brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Øwre-Johnsen internt, i leverandørkjeden eller gjennom forretningspartnere. Vi har skaffet oss et overordnet bildet av hvor risikoen er størst basert på forretningsområder og geografiske områder. Denne risikovurderinger vil bli oppdatert jevnlig og vil alltid oppdateres ved større endringer, enten om det er i selskapets aktiviteter eller i områdene vi opererer. 

Er det nødvendig vil vi prioritere tiltak og sette inn tilstrekkelig med ressurser til å følge opp det som eventuelt blir avdekket. Prioriteringene blir basert på sannsynlighet og alvorlighetsgrad. 

Øwre-Johnsen velger ut mottakerne av vårt egenerklæringskjema med fokus på strategiske leverandører med innkjøpsavtale, samt leverandører med en mulig risiko. For å få en bredere dekning inkluderes også andre, større leverandører. På nåværende tidspunkt innebærer det alle med et årlig innkjøpsvolum over 500.000 NOK, et nivå som er satt ut ifra en avveining mellom håndterbarhet og volumdekning. Totalt sett har leverandørevalueringen så langt blitt sendt ut til over halvparten av alle våre leverandører.

Leverandørevaluering

Evalueringen og egenerklæringen omfatter følgende områder:

 • Sysselsetting / Arbeidsrettigheter

 • Overholdelse av forsyningskjeden

 • Helse, Miljø og sikkerhet

Som en del av evalueringen skal leverandøren skrive under på Øwre-Johnsens etiske retningslinjer / Code of Conduct.

 

Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/skade:

I de tilfeller en leverandør ikke når opp til Øwre-Johnsens krav i egenerklæringen innledes en dialog med gjennomgang av spørreskjemaet, virksomhetens svar og eventuelle tydeliggjøringer. Leverandøren kompletterer sine svar, og i det tilfellet det ikke er tilstrekkelig for å oppnå kravene opprettes en handlingsplan for videre oppfølging av den aktuelle leverandøren.

 

Overvåke gjennomføring og resultater

Følge opp at planer faktisk blir gjennomført og om tiltakene virker som tiltenkt og bedre forholdene der det er nødvendig. Vurdere om aktsomhetsvurderingene som har vært gjort var effektive nok. Sørge videre for å forbedre prosessen basert på tilbakemeldinger og resultater bedriften har oppnådd gjennom arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

 

Informasjonsplikt og innsynsrett

Øwre-Johnsen vil følge opp og besvare konkrete forespørsler om informasjon og innsyn om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser med utgangspunkt i aktsomhetsvurderinger vi har utført.

Vi vil som hovedregel besvare forespørsler innen tre uker fra vi har mottatt henvendelse. Forespørsel sendes til apenhetsloven@owre-johnsen.no.

 

Redegjørelse

Øwre-Johnsen sin redegjørelse for de konkrete aktsomhetsvurderingene som er utført:  Rapport Åpenhetsloven 2023

 

Nyttige dokumenter og lenker:

Øwre-Johnsens Code of Conduct – Norsk

Øwre-Johnsens Code of Conduct – Engelsk

Åpenhetsloven

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv – En innføring

Les mer...Vis mindre...

Miljøfyrtårn-sertifisert

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Vår virksomhet oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø, med fokus på godt og riktig HMS -arbeid.

 

Ordningen innebærer jevnlig revisjon/re-sertifisering. 

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

 

Miljørapport 2021


Les mer om miljøfyrtårn

 

 

Svane_logo

Våre rengjøringsprodukter er Svanemerket

Gront_pkt_logo

Godkjent innsamlings- og resirkulering-punkt for all brukt bølge- og papp-emballasje

 

Achilles

Registrert og kvalifisert leverandør

 

Sellicha

Registrert og kvalifisert leverandør

 

 

 

 

Samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar utøves først og fremst i kraft av den virksomheten vi representerer og hvordan vi utøver den.

Vi skal være en solid og trygg arbeidsplass, bevisst vårt ansvar som arbeidsgiver og leverandør. Vi skal ha et godt og inkludernede arbeidsmiljø.

Vi utøver vår virksomhet med tanke på langsiktig bærekraft for våre samarbeidspartnere, det miljøet vi opererer i og oss selv. Ut over dette bidrar vi også noe for lokale initiativ, og de finner du litt info om under.

 

Idrett og frivillig arbeid

Idrett_small_

Verdiene som er representert i topp-idrett og frivillig arbeid er svært gode inspirasjonskilder for oss. Vi er ydmyk for den innsats som legges ned av enkeltpersoner og lag på begge disse arenaene og er glad for å kunne bidra ovenfor disse organisasjonene. Samtidig lar vi oss imponere av den metodiske og standhaftige strategien som ligger bak enhver sterk enkelt og lag-prestasjon.

 

Svane_logo

Vi støtter Byåsen Håndball Elite og lar oss spesielt inspirere av den imponerende utviklingen de har på sine unge spillere.

Gront_pkt_logo

Vi er stolte over å være på lag med verdens beste prestasjonsmiljø for kombinert.

 

Sellicha

Kirkens Bymisjon er en organisasjon som arbeider over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Øwre-Johnsen er BymisjonsBedrift og støtter deres arbeid.

Vi støtter prosjektet Nautiske mil.

 

 

Fakta

Øwre-Johnsen as    Org.nr: NO919 151 137MVA
Øvre Flatåsvei 16  Bankforbindelse: Danske Bank
7079 Flatåsen  
Norge  

                       

 

Historikk

Milepæler i selskapets utvikling

Vårt samfunnsansvar utøves først og fremst i kraft av den virksomheten vi representerer. Vi skal være en solid arbeidsplass, bevisst vårt ansvar som arbeidsgiver og leverandør. Vi utøver vår virksomhet med tanke på langsiktig bærekraft for våre samarbeidspartnere, det miljøet vi opererer i og oss selv.

2023

Året starter i stor fart og selskapet vinner en av de aller største utlysningene på vannmålere i det Norske markedet; Trondheim Kommune. I slutten av første kvartal tar Øwre-Johnsen majoritetsposisjon i selskapet AquaOptic og med det etableres et unikt og kompetent miljø på vannkvalitet generelt og Hach instrumentering spesielt. Investeringen er steg 2 i etableringen av dette agenturet og utgjør en stor og stolt milepæl for selskapet.

2022

Anerkjennelsen innen markedet for filterløsninger forblir sterk og området vokser jevnt. Samtidig er det økende etterspørsel i det kommunale markedet og satsningene innen husvannmålere bærer videre frukter. Med 104 millioner i omsetning klarer selskapet målsetningen for strategiperioden, og leverer samtidig et rekordsterk resultat. Selskapet sysselsetter nå 22 ansatte.

2021

Satsningen på IoT bærer frukter og Divako lanseres som produkt og merkevare, primært rettet mot to markeder; Sameier & borettslag og Kommuner. Veksten fortsetter både innenfor instrumentering og filterløsninger. Selskapet ansetter servicesjef med base i Oslo, og øker bemanningen i Trondheim. Salget skyter stor fart i andre halvår, men en del større leveranser som skyves over i 2022 gjør at omsetningen kommer inn omtrent lik fjoråret. Selskapet ligger svært godt an til å nå målsetningen om 100 Mnok i salg og omsetning i 2022. 

2020

Nytt agentur, etableringen i Oslo og etableringen av serviceavdeling kombinert med god fart og utvikling ved hovedkontoret i Trondheim bidrar til rekordomsetning og selskapet passerer 80mnok i omsetning med god margin. Nytt av året er flere gode gjennombrudd for levering av instrumentering mot havbruksnæringen og stadig større etterspørsel etter selskapets løsninger for fjernalesning. 

Vi kjøper ut kildekoden, programmerer og utvikler videre på vår egenutviklede plattform for fjernavlest sensorikk. Plattformen planlegges lansert året etter under eget merkenavn. 

2019

Selskapet utvider produktområdene innen instrumentering. Inngår avtale med Hach og blir fullverdig forhandler og servicepartner inn Hach Lab og Analyse instrumentering. Selskapet etablerer serviceavdeling på området.

Innen instrumentering leveres det stadig mer vannmålere og tjenester knyttet til fjernavlesning av kaldt og varmt vann. Satsingen sammen med Siemens bærer jevn frukter og bidrar også til god vekst spesielt innen flow og nivå.

Selskapets pumpeavdeling designer sjøvanns-pumperstasjoner for havbruksmarkedet. De vinner stadig bedre terreng både i dette segmentet og i kommunalmarkedet, og er i en svært god utvikling.

2018

Øwre-Johnsen as fyller 70 år, men føler seg sprek som en ungdom og setter historisk omsetningsrekord med 65 mnok!

Selskapet opplever et næringsliv i god vekst. Kommuner over hele landet er opptatt av økt kontroll på sine vann-ressurser og maritim sektor gjør det godt. Verftene har kommet seg godt igjennom en periode med lav oljepris og Øwre-Johnsen as sitt agentur på CJC – oljefiltrering gjør det svært godt.

Selskapet opplever god vekst og åpner nok et avdelingskontor, denne gangen i Stavanger.

Innenfor kommunal sektor tas grep for å ta en ledeposisjon innen fjernavlesning av sensordata.

2017

Øwre-Johnsen as tildeles Hans Kongelige Høyhet Prins Henrik’s Æresmedalje for fremragende innsats i promotering og salg av Danske produkter i utlandet. Prisen deles ut under Nor-Shipping av den Danske Ambassadøren til Norge.

Selskapet blir Autorisert-Siemens-Partner innenfor prosess-instrumentering, og satser videre med sterk vekst på dette området. Avtalen innebærer økt satsning mot det kommunale markedet nasjonalt.

I september åpnes avdelingskontor i Karihaugveien i Oslo for å styrke satsningen på Honeywell og Siemens produkter, spesielt mot kommunal sektor. Selskapet har tidligere år hatt avdelingskontorer andre steder i landet. Det blir svært spennende å følge utviklingen denne gangen.

2016

Selskapet reviderer sin pumpestrategi og beveger seg bort ifra å levere komplette pumpestasjoner til å fokusere på produkt-utvelgelse, leveranse, instrumenter og tjenester knyttet rundt pumpesalg. I pumpe-avdelingen fokuseres på tre primære agentur; KSB, Seepex og Inoxpa.

Sommeren 2016 tar selskapet over agenturet for Elster Watermeetering / Honeywell – husvannmålere i Norge, utvider avdelingen for automatikk og instrumentering og øker volumet på lageret betydelig. Porteføljen av Danfoss-varer utvides og det satses med økt kraft mot kommuner over hele landet samt VVS-segmentet.

2015

Selskapet består totalt av 13 ansatte, og virksomhetsområdene spenner i dag mellom olje-filtrering (det klart største forretningsområdet) til pumper, automatikk og instrumentering, kjemikalier, rensing og motordeler. Omsetningen passerer for første gang 60 mill. kroner med god margin.

Acrylicon Midt- og Vest-Norge, søsterselskap til Øwre-Johnsen as er 13 ansatte og omsetter for 34 mill. kroner kroner.

Selskapet skifter hovedleverandør på pumpesiden.

Anders Øwre-Johnsen, 3 generasjon starter fast i selskapet i oktober og går etterhvert inn i rollen som avdelingsleder for selskapets 3 hoved-avdelinger (CJC-filtrering, pumper, automatikk & instrumentering).

2004

Selskapet ser seg om etter å styrke sin posisjon innenfor overflatebehandling og kjøper selskapene Acrylicon Trøndelag (omsetning 8 mill. kroner) og Acrylicon Vest-Norge (omsetning 12 mill. kroner). Selskapene slås sammen og driftes som eget søsterselskap til Øwre-Johnsen as, under felles ledelse. I løpet av få år tas beslutning om å ansette og utvikle egne gulvleggere fremfor å kjøpe inn disse tjenestene. Dette bidrar til å løfte kvaliteten på selskapets tjenester og de opplever positiv utvikling de neste årene.

1991-1998

Dette året går firmaets grunnlegger bort, og andre generasjon ved Arne Øwre-Johnsen driver nå videre. Med et forsterket nasjonalt agentur for filtersystem legges grunnlaget for videre vekst. Industri og offshorenæring over hele landet er målgruppe, og et avdelingskontor i Fredrikstad etableres i 1995. I 1998 etableres også kontor i Telemark for å bearbeide industrien i området. Omsetningen i 1997 var 37 mill. kroner og er fordelt på flere områder.

 • Pumper til industri; alt fra pumping av sjokolade, yoghurt og syltetøy, til andre prosessanlegg.
 • Pumper til kommuner, fra ferskvann til kloakk.
 • Måling og regulering av trykk, temperatur, nivå og flow. I Trondheim har tidligere store mengder vann forsvunnet i rørsystemet pga. lekkasjer. Her har Øwre-Johnsen as vært med å utvikle en løsning for å få oversikt over hvor lekkasjene er og montert et stort antall nedgravde vannmålere i rørsystemene.
 • Pakninger for pumper, ventiler og hydraulisk utstyr.
 • Filteranlegg for hydrauliske systemer på sjø og land.
 • Overflatebehandling, beskyttelse av metall og betong mot slitasje, korrosjon og kjemikalieangrep.
 • Deler for dieselmotorer i skip.

I 1998 feiret selskapet 50 års jubileum.

1988

Selskapet kjøper agenturet på Tempress måleinstrumenter fra Henning Theg Måleinstrumenter.
Årlig omsetning 3,3 mnok.

1986

Fredag 4 april (!) 1986 brøt det ut brann i firmaets lokaler som da var i Brattørgata i Trondheim sentrum (I dag ligger Bakeriet hotell i samme lokaler). I løpet av den samme helgen jobbet alle ansatte med å flytte virksomheten til nye midlertidige lokaler. Mandag morgen var selskapet oppe å gå med samme telefonnummer. Nye varer ble levert tirsdag samme uke. Ingen kunder ble direkte berørt.

Brannen ledet til at selskapet året etter flyttet til Flatåsen hvor grunnlaget for videre utvikling ble lagt. I 1989 når omsetningen 25 mill. kroner, med salget likt fordelt mellom utstyr til skip, og utstyr til industri og kommuner. En del av virksomheten hadde også beveget seg internasjonalt og en ikke ubetydelig andel bestod av handel og levering av deler fra og til skip og rederier i Europa, Asia og USA.

1975

Arne Øwre-Johnsen, sønn av Jens Wilhelm starter i selskapet året før og i 1975 blir Øwre-Johnsen as forhandler av Danfoss produkter. Arne må skape vekst for å finansiere sin egen stilling. Agenturet med Danfoss bidrar til dette og i denne perioden blir det opprettet flere nye stillinger i selskapet.

1968

Kompaniskapet blir oppløst og firmaet delt. Øwre-Johnsen as oppstår. Skipsfartsnæringen og verkstedvirksomheten i Midt-Norge var en betydelig kundekrets, men mens disse ble gradvis bygget ned utviklet selskapet seg mot industri og kommunalteknisk utstyr. I 1979 var omsetningen 6 mill. kroner, og i 1983 var den vokst til 12 mill. kroner og 12 ansatte.

1948

Øwre-Johnsen & Co etableres av Jens Wilhelm Øwre-Johnsen som så mulighetene i å starte en forretning for å levere utstyr til oppbyggingen av næringslivet etter krigen. Sammen med en kompanjong startet han «agentur i motor og automobilbransjen». Selskapet het Øwre-Johnsen & Co.

Virksomheten var salg og service til dieselmotorer, pumper og annet teknisk utstyr, først og fremst til skip og skipsindustri. Firmaet ble raskt, og er fremdeles i dag velkjent i fiskerinæringen langs kysten for denne type utstyr.