0
Artikkeltype Guider

Norsk fiskeoppdrett

Laksefisker som atlantisk laks, regnbueørret og sjørøye er de vanligste oppdrettsproduktene i Norge, og representerer ca. 98% av den totale oppdretten i Norge.

Dette fordrer at det er eksportverdien som legges til grunn. Det finnes også fiskeoppdrett innen andre arter, hvor de vanligste er torsk, kveite, piggvar og steinbit. Disse artene representerer foreløpig en svært liten andel av den norske eksporten, men særlig torskeoppdrett er noe det snakkes mye om.

 

I 2022 ble det eksportert norsk oppdrettsfisk (hovedsakelig laks) for mer enn 100 milliarder kroner, noe som forteller mye om hvor stor denne næringen har blitt. Ute i verden er norske fiskeoppdrettere kjent for å være de mest innovative blant alle aktørene i den globale oppdrettsbransjen, og mye kunnskap om oppdrettsprosessen eksporteres nå også ut av landet. I Norge investeres det årlig milliarder av kroner i nye og innovative løsninger som skal sørge for at fisken har det bra, i tillegg til at man skal kunne produsere mer miljøvennlig og kostnadseffektivt.

 

Hvordan oppdrettes fisk?

Fiskeoppdrett består av flere sykluser og prosesser, hvor omfattende og høyteknologiske løsninger tas i bruk. Før det ferdige produktet ender opp i restauranter, butikker og i hjem over hele verden er det en stor jobb som skal utføres. Har man manglende kontroll på vannkvaliteten kan mye gå galt gjennom produksjonen. Det hele starter med at stamfisk produserer rogn og melke, som deretter blir klekket til yngel og utvikles til smolt, og ender til slutt opp som slakteklar matfisk på ca. 5 kilo. På sin reise mot slakteklar matfisk skal fisken transporteres levende mellom smoltanlegg, merdeanlegg og slakteri/fabrikk.

0

Stamfisk

Stamfisk er en høykvalitets kjønnsmoden voksen fisk med genetiske egenskaper som er tilpasset fiskeoppdretterens ønsker.

Stamfisken fanges i forkant av at den blir gyteklar, hvorpå den tas godt vare på og oppbevares i bassenger med svært gode forhold og vanngjennomstrømning.

Stamfisken gjennomgår en strykeprosess når den er gyteklar. Rogn styrkes ut av hunfisken, mens melke styrkes ut fra hanfisken. Rogn og melke blandes sammen slik at rognen befruktes.

Røktere sørger for at den befruktede rognen har optimale forhold frem til klekking.

0

Settefisk / Smolt

Fisken lever den første delen av sitt liv i et smoltanlegg (settefiskanlegg).

Den første perioden etter klekking har fisken en pose på magen som kalles for «plommesekk».

Før fisken er i stand til å spise selv livnærer den seg på plommesekken. Fisken kalles for yngel i det øyeblikket den klarer å spise selv. Yngelen spiser tørrfor, noe den blir matet på frem til den når en størrelse på ca. 100 gram.

Når fisken når denne størrelsen kalles den for smolt, og er da klar for å kunne begynne tilvenningen til å leve i saltvann.

0

Smoltanlegg

I dag ønsker man at fisken skal kunne leve en lengre periode på land enn slik det historisk har vært. Dette er med på å forebygge belastningen på de maritime områdene hvor merdeanlegg plasseres. Jo lengre fisken skal leve på land, desto større krav stilles det til smoltanleggene.

Disse anleggene har i dag blitt mye større enn tidligere, og krever store mengder ferskvann for at fisken skal ha det godt og vokse optimalt. Tidligere har anleggene benyttet gjennomstrømning av ferskvann, mens man i dag er avhengig av å resirkulere vannet. Slike anlegg kalles RAS-anlegg (resirkulerende akvakultursystem).

​Full kontroll på vannkvaliteten er viktig uavhengig av om det er et tradisjonelt gjennomstrømningsanlegg eller et RAS-anlegg. Det viktigste måleparameteret i et smoltanlegg er oksygen, da fisken ikke har noe livsgrunnlag uten dette.

For å måle oksygen benyttes det sensorer som kontinuerlig måler vannet i sanntid. Temperatur, pH, nitrat, ammonium, turbiditet og redox er eksempler på andre viktige måleparameter. Disse analysene utføres ofte med portabelt og håndholdt utstyr, eller ved anleggets driftslaboratorium.

Kompleksitet og størrelse (særlig for RAS-anlegg) gjør at behovet for flere måleparameter og målepunkter øker betydelig. Sluttproduktet er helt avhengig av at oppdretterne har full kontroll på vannkvalitet i ett hvert ledd i prosessen.

I dag opereres produksjonen fra komplekse kontrollrom som overvåker hver detalj i sanntid, døgnet rundt. Nøyaktighet, vedlikehold og levetid er nøkkelord for å lykkes som leverandør i dette markedet, da det i dag stilles svært høye krav til måleinstrumentene.

0

Matfisk

Fisken flyttes ut i merdeanlegg i havet når den er ferdig med smoltifiseringsprosessen. Store brønnbåter frakter fisken levende til og fra de sjøbaserte merdeanleggene.

Fisken står i sjøen frem til den er ca. 5 kilo. Dette tilsvarer ca. 2,5 år i sjøen. Selv om sjøen i Norge normalt har høyt og stabilt oksygennivå, så er det allikevel avgjørende å kontrollere oksygen.

Høy fisketetthet forbruker mer oksygen enn det havet normalt leverer, noe som gjør at det fra tid til annet kan være nødvendig å tilføre ekstra oksygen. Kontinuerlig overvåking av oksygen i sjø gir oppdretterne mulighet til å fatte tiltak dersom oksygennivået i havet endrer seg.

I dag blir det eksperimentert med flere ulike konsepter og konstruksjoner som skal være med på å forbedre fiskens liv i havet, forhindre lakselus, og skåne miljøet fra fiskeavfall og forrester.

På lik linje med RAS-anleggene er dette utvikling som øker behovet for måling og kontroll. Trender viser at oppdretterne i dag også ønsker å kontrollere flere parameter i denne delen av prosessen.

Matfisk på ca. 5 kilo hentes av brønnbåter og transporteres til slakteri / fabrikk, hvor den slaktes, foredles, pakkes og eksporteres ut i verden.

DR3900 VIS Spektrofotometer Med RFID
1 på lager
76 420,00Eksl. mva
LDO2 sc Optisk oksygensensor 10 meter kabel
4 på lager
Eksl. mva
Hach Portabel TSS For Turbiditet, Tørrstoff Og Slamteppenivå
Ikke på lager (15 dager)
Eksl. mva
PHD Analog ORP Sensor, PEEK, Platinum For inline
Ikke på lager (15 dager)
14 456,00Eksl. mva
HQ2200 Portable Multi-Meter kit O2+pH 5 m Rugged Cables
Ikke på lager (15 dager)
Eksl. mva