Online Analysator – løsninger


Analyse for ditt behov – stor bredde

EZ Serien av analysatorer er en komplett løsning for vann-analyse og gir online måling av parametere som ATPToksitetVFA/TAC,  og Metaller, samt Organisk, Uorganics, og Nutrients. Enten det er for drikkevannavløpsvann eller industrielle applikasjoner, kan du benytte EZ-serien til å optimere din prosess, redusere risiko, redusere miljøavtrykk eller senke driftskostnadene.

Fleksibel

Z Series analysatorer tilbys i en stor bredde i både konfigurering og måleområder, multi-stream kapasitet (opptil 8 ulike prøvestrømmer), samt en rekke alternative parameteroppsett – herunder total eller oppløste metaller. Online analyse gir vesentlig bedre nøyaktighet enn prøvetagning siden du eliminerer risiko for forurensning av prøver. EZ kan også settes opp slik at online analyse kan suppleres med analyse av manuelle prøver via egen prøvetager-port.

Raskere beslutninger!

Med EZ Serien forbedrer du prosesskontroll, unngår driftsstans og sikrer 24/7 tilgang på data. Administratortilgang og aktiverte eller deaktiverte menytaster gir mulighet for å tilpasse tilgangsnivåer for datasikkerhet (Øwre-Johnsen kan bistå med dette), og en rekke analoge og digitale kommunikasjonsutganger støtter enkel integrering i systemene dine.

Gir deg økt kapasitet.

Pålitelig analyse fra avsidesliggende steder eller av ubemannede anlegg gjør at dine ansatte kan fokusere på andre oppgaver. Alle analysatorene i EZ-serien deler reservedeler og krever derfor mindre inventar og et felles brukergrensesnitt minimerer opplæring / kurs. Automatisk rengjøring mellom prøvene eliminerer kryssforurensning. Alt dette gir forbedret ytelse i anlegget ditt. Øwre-Johnsen leverer komplett igangkjøring og service av alle varianter.

De mest relevante løsningene:

Alkalinitet & hardhet

Effektiv overvåking og behandling av hardhet og alkalinitet er nøkkelen til å opprettholde stabilt vann i en rekke prosesser. Hardhet og alkalinitet brukes sammen med pH, TDS / ledningsevne og temperatur, i beregningen av Langelier Saturation Index (LSI) for å måle vannets tilbøyelighet til å korrodere metaller eller avsette en skala i et rør. Med dataene fra kontinuerlig overvåking av disse parameterne kan anleggsoperatører justere en prosess for å sikre samsvar, unngå tillatelsesbrudd, maksimere effektiviteten, kontrollere kostnadene og operere på høyeste nivå av helse og sikkerhet.

Alkalinitet i avløpsvann

Alkalinitet er en nøkkelparameter for å sikre riktig biologisk og kjemisk funksjon i avløpsvann. Nitrifiserende bakterier er svært utsatt for å endre avløpsvannskarakteristika, med alkalinitet som en godt forstått måling som må overvåkes. Alkalinitet forbrukes under nitrifiseringsprosessen, og etter hvert som vannet blir surere, faller pH. Hvis pH-nivåene faller under 7, vil nitrifiseringshastighetene begynne å brytes ned. Hvis pH fortsetter å synke, kan nitrifisering hemmes og forårsake høye nivåer av ammoniakk i avløpet.

Mikroorganismer som polyfosfatakkumulerende organismer (PAO) favoriserer miljøer med høyere alkalinitet og en optimal pH rundt 8. Reduserende alkalinitetsnivåer kan føre til lavere opptakshastighet, noe som resulterer i høyere nivåer av fosfor som forlater de sekundære behandlingsprosessene.

Bufferkjemikalier dosert enten i biologiske reaktorer eller etter sekundærbehandling kan effektivt kontrolleres med online alkalinitetsovervåking for å opprettholde optimale biologiske forhold og krav til pH i avløp. Alkalinitetsmålinger i avløpsvann vil begynne å svare før pH-endringer inntreffer, noe som gir ekstra tid til at proaktive operasjonelle kontroller kan implementeres.

Utilstrekkelig alkalinitet kan påvirke nedstrøms prosesser som er pH-sensitive. For eksempel kan kjemiske fosforfjerningsprosesser og gassklordesinfeksjon forbruke alkalinitet og gi pH utenfor reglementet på avløp.

Alkalinitet i drikkevann

I kildevann kan høy alkalinitet påvirke doseringen av behandlingskjemikalier som koagulanter som krever lavere pH. Når du bruker blanding av vann fra forskjellige kilder med varierende volumer og alkaliniteter, er online alkalinitet en viktig parameter for riktig kjemisk dosering.

For å ha kontoll på biprodukter fra desinfeksjon (Disinfection Byproduct Rule (DBPR)) er alkalinitet en kjerneparameter som er relatert til hvor mye TOC som må fjernes fra kildevann for å begrense DBP-dannelse. I blandet vann der alkalinitet (og TOC) kan variere, vil online målinger umiddelbart informere verktøyet om eventuelle endringer som kan påvirke samsvar med DBPR-regler.

Korrosjonskontroll i distribusjonssystemer er høyt prioritert for mange kommuner. Alkalinitet er en nøkkelparameter som er relatert til bufferkapasiteten til vann, som indikerer hvor sannsynlig et pH-fall skal oppstå. Siden et fall i pH øker sannsynligheten for at bly og kobber kommer inn i drikkevannsforsyningen, vil en online alkalinitetsmåling gi sanntidsdata om korrosjonsparametere relatert til vanlige beregninger som Langeliers metningsindeks (LSI).

Systemer som bruker monokloramin som målbar rest i distribusjonsnettet, sporer også alkalinitet. Et forbruk av alkalinitet kan være en ledende indikator på nitrifisering i distribusjonsnettet, noe som kan føre til en rekke andre vannkvalitetsutfordringer.

Alkalinitet i industrielle applikasjoner (kraft, kjele og damp)

I industrielle applikasjoner (kraftproduksjon, kjele- og dampprosesser) er det viktig å overvåke alkalinitet. Enten i råvannsinntaket, behandlet kjelevann eller dampkondensatvann etter kjelen som ledes tilbake for gjenbruk. Riktig overvåking og håndtering av alkalinitet bidrar til å sikre sikker og effektiv drift, reduserer potensielt vedlikehold og beskytter infrastruktur. I kjelevann bør alkalinitetsnivået holdes over 200 ppm for å forhindre sur korrosjon, men bør ikke overstige ca. 700 ppm for å unngå overdreven skumdannelse og avskalling i rør, pumper, kjeler eller annet utstyr.

For å ha kontoll på biprodukter fra desinfeksjon (Disinfection Byproduct Rule (DBPR)) er alkalinitet en kjerneparameter som er relatert til hvor mye TOC som må fjernes fra kildevann for å begrense DBP-dannelse. I blandet vann der alkalinitet (og TOC) kan variere, vil online målinger umiddelbart informere verktøyet om eventuelle endringer som kan påvirke samsvar med DBPR-regler.

Korrosjonskontroll i distribusjonssystemer er høyt prioritert for mange kommuner. Alkalinitet er en nøkkelparameter som er relatert til bufferkapasiteten til vann, som indikerer hvor sannsynlig et pH-fall skal oppstå. Siden et fall i pH øker sannsynligheten for at bly og kobber kommer inn i drikkevannsforsyningen, vil en online alkalinitetsmåling gi sanntidsdata om korrosjonsparametere relatert til vanlige beregninger som Langeliers metningsindeks (LSI).

Systemer som bruker monokloramin som målbar rest i distribusjonsnettet, sporer også alkalinitet. Et forbruk av alkalinitet kan være en ledende indikator på nitrifisering i distribusjonsnettet, noe som kan føre til en rekke andre vannkvalitetsutfordringer.

Bruksområder:

– Drikkevann

– Industrielt

– Kraft, kjele og damp

– Overvann

– Avløpsvann

Adeonsine Triphosphate (ATP)

Biologisk forurensning av vann representerer en stor risiko for anlegg, utstyr og menneskers helse. Vannbårne mikroorganismer representerer et problem i mange situasjoner der vannkvalitet og hygiene er avgjørende, og hvor prosessoptimalisering også er avgjørende. Vannforsyninger, olje- og gassanlegg, kjemiske produsenter, datasentre, tappeanlegg og kraftstasjoner måler derfor mikrobiell belastning for å minimere korrosjon, og optimalisere anleggets ytelse for å varsle deg om mulige bakterieutbrudd.

ATP i industrielle applikasjoner

Biofilmdannelse gir en risiko for at kjølevannssystemer ikke fungerer som de skal. Bakteriell aktivitet må overvåkes og kontrolleres ved bruk av biocider. I tilfeller hvor biofilm kan dannes kan korrekt overvåking og behandling redusere tilstoppede eller tilsmussede filtre, korrosjon og senket oksygen (som fører til senket pH) i prosessstrømmen.

Demineraliseringsprosesser for omvendt osmose risikerer også forurensing av biofilm, noe som øker drifts- og vedlikeholdskostnadene.

ATP i kommunale applikasjoner

  • Biofiltreringsovervåking
  • Distribusjon av drikkevann
  • Online mikrobiologisk overvåking er et nyttig og svært sensitivt verktøy for å demonstrere grad av fjernet forurensning av forskjellige typer i direkte og indirekte vannbehandling.
  • Resirkulert vann / Gjenbruk av vann

Kontinuerlig overvåking av mikrobiell aktivitet med EZ-seriens elektroniske analysatorer

Tradisjonelt ble mikrobiologisk belastning eller forurensning målt manuelt i laboratorier. Men med Hach EZ7300 online ATP-analysator, kan mikrobiologisk aktivitet måles kontinuerlig i prosessstrømmen, og levere data som gjør det mulig for operatører å gripe inn så snart en endring i aktiviteten observeres.

EZ7300 bestemmer det totale bakterieinnholdet ved å måle ATP for alle typer mikroorganismer som er til stede i vannprøven. Og ved å kvantifisere intracellulær, ekstracellulær og total ATP i prøven, kan operatører nå skille ATP i en levende celle mot ATP frigjort fra en celle som har vært utsatt for desinfeksjon eller bestråling.

EZ7300-serien kan også brukes til å måle effektiviteten av biocidene som brukes i behandlingsprosessen, for å optimalisere doseringsegulering og for å unngå skade på helse, miljø og infrastruktur.

Bruksområder:

– Kjølevann

– Drikkevann

– Prosessvann

Jern

Jern er et naturlig forekommende mineral i både grunnvann og overflatevann, ofte sett på som vannkvalitetsindikator under og etter behandlingsprosessen. I noen prosessapplikasjoner kan jern også fungere som en kontroll. Så nøyaktig, kontinuerlig overvåking av dette spormetallet er avgjørende for å opprettholde kvaliteten på både anleggsprosesser og produksjon. Uansett kilde, må konsentrasjoner av jern som overstiger akseptable nivåer identifiseres og fjernes.

 

Jern i drikkevann

Selv om det ikke utgjør en akutt helserisiko, er forhøyede jernkonsentrasjoner uønskede i drikkevann på grunn av estetikk som smak og utseende. Jern i kildevann fjernes ofte ved hjelp av et pre-oksidasjonstrinn for å la jern omdannes til en uoppløselig form som kan avsettes under sedimentering. Dosering av oksidanter (som ozon, klordioksid, permanganat, klor) kan kontrolleres effektivt med en online fri eller total jernmåling. Permanganatdosering kan overvåkes for å forhindre overdosering og å lage rosa vann. En online to- strøms analyse kan også vise før og etter verdier for å demonstrere hvor mye jern som fjernes (eller ikke).

Jern i avløpsvann

Metallsalter som jernklorid brukes i fosforfjerningssystemer og kan doseres på forskjellige steder i behandlingsprosessen. Mens ortofosfat (PO4) er den typiske målingen som brukes for å overvåke kjemisk effektivitet av fosforfjerning og for å kontrollere dosering, kan et anlegg også være interessert i å måle gjenværende jern for å beskytte nedstrøms prosesser, slik som forebygging av skala i UV-desinfeksjonsutstyr.

Kontinuerlig overvåking av jern med EZ-seriens elektroniske analysatorer

Måling av jern ved colorimetri er representert av modellene Hach EZ1000 og EZ2000 i en rekke måleområder. Analysatorene i EZ-serien kan måle totale eller oppløste konsentrasjoner, og har valgfri flerstrømsfunksjon, samt en «grab sample» funksjon for å kjøre prøve manuelt i instrumentet.

EZ-seriens online analysatorer kan overvåke forskjellige punkter i prosessen med fjerning av jern og kan brukes til å overvåke og bekrefte innledende laboratorieresultater i jernkonsentrasjoner før selve behandlingsprosessen. Etter fjerningsprosessen kan målinger bekrefte at eventuelle gjenværende spor av parametrene er i konsentrasjoner som er innenfor kravene.

EZ-serien tilbyr automatisk og problemfri måling av jern i flere trinn i prosessen, og tilbyr en elegant løsning for måling og behandling av jern.

Bruksområder:

– drikkevann

– kraft- og dampgenerering

– overflatevann

– avløpsvann

Mangan

Mangan er et spormineral som naturlig forekommer i både grunnvann og overflatevann. For mye mangan kan påvirke farge og smak i drikkevann og drikke på flasker, og kan føre til flekker i inventar og klesvask. Så nøyaktig, kontinuerlig overvåking av både total og oppløst mangan er avgjørende for å opprettholde kvaliteten. Uansett kilde, må konsentrasjoner som overstiger akseptable nivåer identifiseres og styres.

Mangan i drikkevann

I likhet med jern er mangan også en sjenerende komponent som kan ha negative effekter på smaken og utseendet på drikkevann. Overvåking av mangan i sanntid gjør det mulig for vannverket å justere oksidantdoseringen for å få riktig mengde uten overdosering eller underdosering. Dosering av oksidanter (som ozon, klordioksid, permanganat, klor) kan effektivt kontrolleres med en online fri eller total jernmåling. Dosering av permanganat kan overvåkes for å forhindre overdosering og dermed lage rosa vann. En online to- strøms analyse kan også vise før og etter verdier for å demonstrere hvor mye mangan som fjernes (eller ikke).

Kontinuerlig overvåking av mangan med EZ-seriens elektroniske analysatorer

EZ Seriens Online Analysatorer fra Hach overvåker en rekke konsentrasjoner av både total og oppløst mangan ved bruk av colorimetri.

EZ- analysatorene er nå installert i hundrevis av industrielle og kommunale vannapplikasjoner, og gir kundene mulighet til kontinuerlig overvåking og en samsvarende korrelasjon med standard / laboratorie våtkjemiske metoder, med et høyt nivå av presisjon og nøyaktighet.

Dette lar deg overvåke ulike punkter i prosessen og bekrefte innledende laboratorieresultater før selve behandlingsprosessen. Etter fjerningsprosessen kan målinger bekrefte at eventuelle gjenværende spor av mangan finnes i konsentrasjoner som oppfyller tillatelseskravene.

Bruksområder:

– Drikkevann

– Generering av kraft og damp

– Overvann

Total Nitrogen og total phosphor

Overskudd av næringsstoffer (nitrogen og fosfor) i miljøet kan føre til skadelige algeblomstringer, eutrofiering og en generell nedgang i vannkvaliteten. Mens de fleste online overvåkingsløsninger fokuserer på spesifikke delmengder av disse næringsstoffene (dvs. ammoniakk, nitrat, ortofosfat osv.), kan reguleringskravene skrives rundt de totale skjemaene (TN / TP). Dermed gir automatisk, kontinuerlig overvåking av TN og TP i prosessstrømmen tidsbesparelse, kan korrelere prosessverdier til laboratorieresultater, og kan varsle anleggsoperatører om problemer uten å vente på laboratorieresultater. I en tid med stadig strengere retningslinjer for avløp kan overvåking av behandlingsprosessen på kritiske punkter påpeke prosessjusteringer som er nødvendige for å opprettholde samsvar.

TN og TP i avløpsvann

Totalt nitrogen (TN) i avløpsvann består av ammoniakk / ammonium (NH 3 / NH 4 + ), nitrater (NO 3 ), nitritter (NO 2), og organisk nitrogen. TN er ganske enkelt en oppsummering av alle former. Mange avløpstillatelser krever bare en reduksjon av ammoniakknivået. I andre tilfeller kan utslippstillatelsen kreve reduksjon av alle former for nitrogen. Dette vil reflekteres ved å ha satt en (TN) grense for utslippstillatelsen. Siden nitrogen ikke bare kan fjernes kjemisk, må disse anleggene administrere sine biologiske prosesser for å gjøre jobben. Dette er vanligvis referert til som fjerning av biologisk næringsstoff (BNR). I slike tilfeller er det ønskelig å holde øye med prosessen via et avløpsovervåkingssystem. I andre tilfeller anbefales et overvåkingssystem for innlløpet også for TN, så vel som for de enkelte nitrogenformene.

Total fosfor (TP) i avløpsvann består av oppløste former og partikler. Den vanligste formen for løselig fosfor er ortofosfat (reaktiv). Partikkelformet fosfat er oftest i form av polyfosfat eller organisk fosfat. Sammendraget av alle skjemaer er TP. Mange planter har krav om å redusere alle former for fosfor. Fosfor fjernes ved å kombinere det i en fast form (for settling) og fjerne det med avfallsslam. Dette kan oppnås enten via biologisk opptak (Bio ‐ P eller eBPR) eller kjemisk felling (vanligvis med alun eller jern).

TN og TP i overflatevann

For miljøhelsen til overflatevann kan behandlingsnivåer forhindre eutrofiering av mottakende vannmasser, da TP brukes som en indikator på organiske fosforformer i overflatevann. Kombinert måling av TN og TP gir operatører en prediktor for algevekst.

Kontinuerlig overvåking av TN og TP med EZ-seriens online analysatorer

EZ7600 fra Hach, kombinerer to metoder for samtidig, automatisk måling av TN og TP. Med et bredt måleområde og valgfri analyse av flere strømmer, er dette innovative instrumentet en praktisk løsning for dine TN / TP-overvåkingsbehov. For kunder som ikke trenger en flerparameteranalysator, tilbyr EZ7700- eller EZ7800-analysatorene enkeltparametermåling for henholdsvis TN og TP.

Bruksområder:

– Overvann

– Avløpsvann

Flyktige fettsyrer (VFA)

Flyktige fettsyrer (VFA) kan være en nyttig parameter for å overvåke visse prosesser som kan finne sted i et renseanlegg. Når det kombineres med alkalinitet, kan VFA være en nøkkelparameter for overvåking av anaerob fordøyelseshelse. En økning i VFA og / eller en reduksjon i slamalkalinitet kan skape en ubalanse og indikere potensielle operasjonsproblemer for anaerob råtning som kan resultere i fordøyelsesproblemer hvis man ikke starter tiltak. Selv om overskudd av VFA ikke er ønskelig i en anaerob råtnetank, kan de være en fordel for anlegg som utfører forbedret biologisk fosforfjerning (EBPR). VFA er en viktig karbonkilde for bakterietallet som gir effektiv biologisk fosforfjerning.

VFA i avløpsvann

VFA målt i sanntid i anaerobe råtnesystemer, kombinert med alkalinitet og pH, produserer data som igjen gir høyest mulig effekt i et behandlingsanlegg. Disse dataene gir tidlige, proaktive målinger som muliggjør prosess- eller operasjonsendringer for å unngå råtneproblemer. Online måling av disse parameterne og automatisk beregning av VFA til alkalinitetsforholdet forbedrer prosesskontroll og feilsøking ytterligere.

Innenfor grønne energiprosjekter kan overvåking av VFA og alkalinitet – (sammen med riktig datatolkning og prosessjusteringer) bidra til å maksimere produksjonen av biogass. Disse biogassanleggene kan optimaliseres for å produsere mer og gass av høyere kvalitet som brukes til elektrisitet, varme og rent naturgassdrivstoff.

VFA regnes som viktigst for effektiv biologisk fosforbehandling. Slamgjæring er en påvist prosess for å øke VFA-konsentrasjonene i det sekundære behandlingssystemet. Det er flere gjæringsprosesser som implementeres i behandlingsanlegg som behandler fosfor biologisk, inkludert inline primærklaringsgjæring og offline gjæring av komplett blanding. Med online VFA-målinger kan primære slamgjæringsprosesser overvåkes og optimaliseres i sanntid. Økt VFA-produksjon i disse EBPR-systemene vil føre til økt systemstabilitet, noe som reduserer eller eliminerer behovet for ytterligere kjemisk polering.

Bruksområder:

– Avløpsvann

Som beskrevet ovenfor er produktbredden til EZ-serien ekstremt bred. Å liste ut spesifikasjon på alle variantene er lite hensiktsmessig. Under finner derfor noen få eksempler på produkter med detaljert dokumentasjon.

Produkteksempler

EZ Series Online Analyzers tilbyr flere alternativer for å overvåke Aluminium i vann. Varianten EZ1001 AI III har vi solgt til det kommunale markedet i Norge. Typiske bruksområder er avløpsvann, drikkevann, damp og kraftproduksjon, overflatevann. Vi har solgt løsningen for overvåkning av restaluminimum/aluminiumsrest etter vannbehandling / før distribusjon. Les mer om denne leveransen her =>

Analysatorene i EZ1000-serien bruker kolorimetrisk analyse for å måle Aluminium.

EZ1000 Ammonium Analyzers oppnår utmerket presisjon og nøyaktighet. I kolorimeteret er det en kompakt
fotometerenhet utviklet spesielt for EZ-serien. Forbruk av reagenser reduseres ved lav-volumanalyse, men oppnår allikevel høy nøyaktighet ved bruk av lang optisk banelengde. Deteksjonsgrensen er i det lave µg / L-området.

Smarte automatiske funksjoner for kalibrering, validering, priming og rengjøring er innebygd i kontrollprogramvaren og bidrar til analytisk ytelse, maksimal oppetid og ubetydelig operatørservice. Prøvelinjene rengjøres med demineralisert vann for å eliminere kryssforurensning mellom prøver. Elektronisk og våtkjemisk del av analysatoren er strengt adskilt. En gjennomsiktig dør gir øyeblikkelig visuell inspeksjon av den våte delen.

Analysatorene i EZ7300-serien tilbyr en unik online overvåking av mikrobiell belastning i vann via overvåkning av ATP (adenosintrifosfat). Typiske bruksområder er prosessvann, drikkevann, damp og kraftproduksjon.

Analysatoren gir deg online kontroll på utviklingen av levende biomasse og gir dermed ekstra varsling ved bakteriell utvikling i vannet. Dermed kan du unngå at det skjer forurensning du ikke fanger opp mellom to manuelle prøvetagninger.

Trenger du støtte eller en annen konfigurasjon? Ta kontakt så hjelper vi deg.

Online overvåking av mikrobiell belastning i prosessvann og drikkevannsapplikasjoner

Dette er den første mikrobiologiske analysatoren som overholder standardmetoden ASTM 4012-81.

EZ7300-serien overvåker total bakterie- og patogenbelastning i vann ved å måle deler av ATP (adenosintrifosfat) av enhver type mikrobiell mikroorganisme som er tilstede i vannprøven, dvs. bakterier (sykdomsfremkallende og ikke-patogene), mikroalger og protozoer. Analysatoren kan brukes som et tidlig varslingssystem i forskjellige applikasjoner med fokus på vannsikkerhet, når høye ATP-verdier indikerer en potensiell risiko for å overgå en terskelverdi for mikroorganismer i fortiden eller i nær fremtid.

Bestemmelse av totale, intracellulære og frie ATP-nivåer
I motsetning til vanlige manuelle eller halv-automatiserte metoder, garanterer EZ7300-serien fullstendig ATP-analyse ved å kvantifisere forskjellige ATP-deler i prøven.

Avanserte funksjoner
EZ7300 Online Microbiology Analyzer gir resultater i løpet av minutter og et objektivt, målbart grunnlag for handlinger mot plutselige endringer i mikrobielle nivåer i prosessen din:
– I samsvar med ASTM D4012-81.
– Ingen skjevheter fra sammensetningen av vekstmediet slik som med platetelling.
– Lav kost av analysen i forhold til antallet resultater og presisjonen som oppnås.
– Smarte automatiske funksjoner.
– Lite vedlikehold, enkelt utskiftbart reagenssett.
– Inngang for flere vannstrømmer.

Det er mange flere alternativer tilgjengelig. Kontakt oss for mer informasjon.

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›