Vedlikeholdsguide – Fartøyer i opplag.

Vedlikehold av olje for fartøyer som er i, eller har vært i opplag.

Utfordringer med partikler, vann, syre og oksidasjon når utstyr står stille, og hva du må passe på når du starter opp igjen. 

Hvordan unngå «3-ukers krisen» etter driftsettelse.

Oljevedlikehold for skip og rigger i opplag.

Når et fartøy tas ut av operasjon og legges i opplag vil utstyr ombord komme i en helt annen situasjon enn det er designet for. Det er viktig å vite hvilken risiko som oppstår i opplag-perioden og hva som kan gjøres for å unngå oljesystem-relaterte problemer når du setter maskinene i drift igjen.

Vi har laget denne guiden for å minne om de utfordringer som oppstår når et fartøy legges i henholdsvis varmt eller kaldt opplag. Vi kommer også med anbefalinger knyttet til hva du må passe på under og etter opplag. Men noen små grep kan man unngå potensielt enorme kostnader og store problemer knyttet til sammenbrudd i motorer og utstyr.

Vann i oljen.

Hovedutfordringen med stillestående utstyr er knyttet til vanninnholdet i oljen. Vanninnholdet i oljen vil både endre tilstand og karakter når utstyret stanser. Dette kan lede til alvorlige skader når maskiner og utstyr igjen startes opp for drift.


Utfordringer ved varmt opplag.

Enkelte maskiner er i drift, men en vesentlig del av utstyret ombord er ikke i bruk. Det er utfordringene som oppstår med det stillestående utstyret vi må gi spesiell oppmerksomhet.

For å unngå utfordringene som oppstå ved varme opplag anbefaler vi kontinuerlig olje-filtrering og fjerning av vann. Hvis systemer for dette ikke kjøres, og opplag-perioden er på mer enn 14 dager, er det svært viktig at oljen filtreres grundig for vann og partikler før maskiner og utstyr startes opp for drift igjen.

FARTØYER I VARMT OPPLAG

Oljesystem Status Utfordring Konsekvens
Thruster lube oil Thrustere står stille. Alternativt kjøring av periodiske tester. Kondensering, vann, oksidasjon, bakterier, partikler (ved testkjøring). Korrosjon/rust, økt risiko for ekstrem slitasje og gir – sammenbrudd.
Engine lube oil Maskinen kjører «tilnærmet» som normalt. Sikre at ordinære rutiner følges og at oljefiltre / separatorer kjøres. Ingen som følge av opplaget, så fremt normalt vedlikehold på disse maskinene opprettholdes.
Diesel fuel Maskinen kjører «tilnærmet» som normalt. Sikre at ordinære rutiner følges og at oljefiltre / separatorer kjøres. Ingen som følge av opplaget, så fremt normalt vedlikehold på disse maskinene opprettholdes.
Hydraulics Hydraulisk utstyr er ikke i bruk. Kondensering, vann, oksidasjon, bakterier. Korrosjon/rust, økt risiko for ekstrem slitasje når systemene starter opp. «Varnish» forhindrer åpning av ventiler.

Utfordringer ved kaldt opplag.

Fartøyet legges «elektrisk dødt» og alt maskineri stanses. En helt ukjent situasjon for utstyret, og en tilstand det er ikke er konstruert for. 

For å unngå utfordringer ved kaldt opplag anbefaler vi å gjennomføre månedlig rutine for oljfiltrering og vann-separasjon. Absolutt minimum er å gjennomføre dette med et intervall på annenhver måned. Dette er svært viktig dersom man ønsker å sikre seg mot ekstremslitasje og sammenbrudd når maskineriet skal kjøres igang etter opplaget.

FARTØYER I KALDT OPPLAG

Oljesystem Status Utfordring Konsekvens
Thruster lube oil Thrustere står stille. Alternativt kjøring av periodiske tester. Kondensering, vann, oksidasjon, bakterier, partikler (ved testkjøring). Korrosjon/rust, økt risiko for ekstrem slitasje og gir – sammenbrudd.
Engine lube oil Motorene stanses. Oksidasjon og bakterier Korrosjon og varnish. Reduksjon av olje-additiver.
Diesel fuel Ingen diesel-sirkulasjon eller forbruk. Kondensering, vann og bakterier.  Økt risiko for ekstrem slitasje og sammenbrud på brennstoff-systemer når fatøyet settes i drift. Låsing av ventil-nåler pga rust/partikler. 
Hydraulics Hydraulisk utstyr er ikke i bruk. Kondensering, vann, oksidasjon, bakterier. Korrosjon/rust, økt risiko for ekstrem slitasje når systemene starter opp. «Varnish» forhindrer åpning av ventiler. Reduksjon av olje-additiver.

Hvorfor olje-vedlikehold?

Mange redere har hatt svært kjedelige og uforutsette opplevelser, og ekstraordinære kostnader når fartøy i opplag settes tilbake i drift.

Erfaring viser at problemene kun unntaksvis kommer til syne ved igangkjøring. De fleste problemene kommer til uttrykk i systemsvikt 2-3 uker ut i ny drifts-periode.

Med disse 3 enkle stegene kan du redusere risikoen for overraskelser og spare betydelige beløp;

1. Filtrer oljen for vann og sørg for at den er tørr og varm FØR du starter opp systemene.

2. Kjør kontinuerlig filtrering etter oppstart og kontroller resultatene. Etter lang tids opplag vil alt utstyr skille ut unormalt mye partikler ved oppstart. Det er derfor viktig å kjøre for å fange opp den ekstraordinære forurensningen.

3. Ta oljeprøver og analyser oljen. Etter land tids opplag (over 12 måneder) må oljeprøver analyseres og bekreftes før man kjører igang utstyret. Økt vann, bakterier og partikler i oljen vil føre til økt oksidasjon samt reduksjon av olje-additiver. Viktige grenseverdier;

  • Maks 300 ppm vann i hydraulikk og gir-olje. Kontroller også demulgeringsevnen – max 4 ml emulsjoner.
  • Maks 200 ppm vann i diesel. Kontroller for mikrober / dieseldyr.
  • Maks 2,000 ppm vann i motor – smøreolje

Ødelagte komponenter

Eksempler på deler utsatt for høy vann-konsentrasjon i olje-systemer.

Mangler du filter?

  • Vi hjelper deg med å plukke ut en CJC™ olje-filter-løsning, spesifisert av Øwre-Johnsen as for å sikre riktig grad av olje-renhet. Ta kontakt på filter@owre-johnsen.no for hjelp.

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›